Sprawdź suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Tel:
+48 32 330 06 01
+48 733 845 567
E-mail:
kontakt@vacat24.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.vacat24.pl

 Treść niniejszego regulaminu udostępniona jest przed zawarciem umowy sprzedaży nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie , odtworzenie i utrwalenie regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formie PDF.Pobranie regulaminu w formie PDF wymaga posiadania bezpłatnej przeglądarki plików obsługujących format PDF - program można pobrać ze strony internetowej http://get.adobe.com/pl/reader/

Treść regulaminu do pobrania w formie PDF

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.vacat24.pl prowadzony jest przez VACAT Marek Skoczylas, firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Siedziba/adres korespondencyjny:

VACAT ul.1-go Maja 6, 44-190 Knurów

Dane kontaktowe:

adres poczty elektronicznej: kontakt@vacat24.pl

numery telefonów: 32 330 0 601, 733 845 567

Definicje pojęć użytych w regulaminie:

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23.04.64r Kodeks Cywilny (Dz.U.1964 nr 16,poz.93 ze zm.)

Konsument - zgodnie z art.221 ustawy z dnia 23.04.64r Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze sprzedawcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkt/towar - rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między konsumentem a sprzedawcą.

Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.

Sklep internetowy - sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem elektronicznym www.vacat24.pl

Sprzedawca - VACAT Marek Skoczylas, 44-190 KNURÓW, ul.1-go Maja 6, NIP: 631-102-51-46.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego między konsumentem a sprzedawcą.

Ustawa o prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30.05.2014r o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827)

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez VACAT Marek Skoczylas za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.vacat24.pl .

2. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie o prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. 

§2

Zamówienia

 

1. Konsument może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego,

b) e-mailem wysyłając wiadomość kontakt@vacat24.pl .

c) telefonicznie pod numerem telefonu: 32 330 0 601

 

2. W celu realizacji zamówienia prosimy o podanie następujących danych: imię nazwisko zamawiającego, nazwa i dane rejestrowe firmy (w przypadku osoby prawnej), adres dostarczenia przesyłki, adres e-mail, numer telefonu.

3. Ceny towarów na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4. O łącznej cenie za towar jak również o kosztach dostawy - o obowiązku ich uiszczenia Konsument informowany jest podczas składania zamówienia.

5. Po złożeniu przez Konsumenta zamówienia, sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy na adres e-mail Konsumenta wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia oraz potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży między Konsumentem a sprzedawcą.

 

§3

Płatności

 

1. Przelewem – Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w e-mailu do Klienta.

2. Za pobraniem - Sklep wysyła towar na adres wskazany przez Klienta firmą spedycyjną. Klient płaci za zamówiony towar i przesyłkę kurierowi przy odbiorze towaru.

3. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie.

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych:

a) Firma Kurierska

b) Poczta Polska

2. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest przez Konsumenta w trakcie składania zamówienia.

 

§5

Terminy i koszty dostawy

W przypadku wybrania przewoźnika Firmy kurierskiej dostawa towaru odbywa się w ciągu jednego dnia roboczego od dnia wydania go przewoźnikowi. W przypadku wybrania Poczty Polskiej dostawa towaru dla przesyłek poleconych priorytetowych odbywa się w ciągu dwóch dni roboczych od dnia wydania go przewoźnikowi.

Poczta Polska

przesyłka polecona priorytetowa - 14,50zł

Kurier

przesyłka kurierska - 16,50zł / przesyłka kurierska pobranie 21zł.

 

§6

Reklamacja

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną określona jest ustawą z dnia 23.04.64r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi towar bez wad.

3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:

a) pisemnie na adres: VACAT ul.1-go Maja 6, 44-190 Knurów

b) za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@vacat24.pl

c) telefonicznie pod numerem telefonu: 32 330 0 601

d) osobiście w siedzibie sprzedawcy: 44-190 Knurów, ul.1-go Maja 6.

4. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko Konsumenta

b) nazwę towaru/datę zakupu

c) datę wystąpienia wady

d) opis/rodzaj dostrzeżonej wady

e) żądanie Konsumenta wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi: naprawa, wymiana na nowy wolny do wad, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania Konsumenta.

6. Reklamowany towar należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres sprzedawcy: VACAT ul.1go Maja 6, 44-190 Knurów.

 

 §7

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie jedenastym oraz punkcie czternastym niniejszego regulaminu.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w punkcie pierwszym wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób.

a) pisemnie na adres: VACAT ul.1-go Maja 6, 44-190 Knurów.

b) za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@vacat24.pl

c) osobiście w siedzibie sprzedawcy: VACAT ul.1-go Maja 6, 44-190 Knurów.

4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy formularza. Wzór formularza. Skorzystanie z powyższego wzoru formularza nie jest obowiązkowe lecz stanowi ułatwienie dla Konsumenta.

5. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu, której sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

- obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

- polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów

b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za nie zawartą.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym www.vacat24.pl

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Jeśli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenie towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę niezwłocznie do odbioru, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar.

12. Do zachowania terminu, o którym mowa w punkcie dwunastym wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres sprzedawcy: VACAT ul.1-go Maja 6, 44-190 Knurów.

13. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsument, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia ,

d) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

e) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

f) w której Konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji: jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji: prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,

g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

h) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism z wyjątkiem umowy o prenumeratę

i) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu od odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady odstępu od tych procedur

 

1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak równnież dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.

2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje prowadzone są na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej.Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136

3. Konsumenci mogą skorzystać ze stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.

4. Konsumenci mogą również uzyskać  bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php 

5. Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

 

§9

Dane osobowe

 1.Administratorem danych jest: VACAT Marek Skoczylas, ul. 1 Maja 6, 44-190 Knurów, tel. 32 330 06 01.

Klient akceptując regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w trakcie procesu rejestracji oraz podczas składania zamówień przez administratora danych w celu realizacji składanych zamówień. W tym samym celu podane dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom – drukarniom lub podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie. Dane podane w trakcie procesu rejestracji przechowywane będą do czasu usunięcia konta użytkownika.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędnym warunkiem założenia konta użytkownika oraz umożliwienia składania zamówień, jak też przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawa prawna: art. 6, 7 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

§10

Postanowienia końcowe

1. Umowy sprzedaży zawierane w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy prawa polskiego:

a) ustawa z dn.23.04.64r. Kodeks Cywilny (Dz.U.nr 16,poz.93 z późn.zm.),

b) ustawa o prawach konsumenta z dn.30.05.14r.(Dz.U.2014r.poz.827 ze zm.).

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:

a) zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,

b) zmiany sposobów i terminów zapłaty,

c) zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy.

4. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o zmianach w Regulaminie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie sklepu internetowego stosownej informacji o zmianie Regulaminu, a także przesłania na adres poczty elektronicznej e-mail Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie usług droga elektroniczną dotyczącej prowadzenia konta, stosownej informacji na temat zmiany Regulaminu.

5. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów korzystających ze sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25.05.2018r.

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl